Placerarens guide

Privatpersoner skaffar sig numera allt flera placeringsbostäder !

För tillfället ligger ca 2/3 av den fritt finansierade hyresbostadssidan i händerna på privata hyresvärdar. Det finns för tillfället ca 220 000 privata hyresvärdar.Den allmänna uppfattningen om att det skulle vara mödosamt och problematiskt att sköta om ett hyresrelation, visar sig som oftast vara felaktig. Man kan nämligen konstatera att största delen av hyresrelationerna är problemfria. Detta är oftast en följd av att man från början förhållit sig med noggrant till uthyrningen och tagit reda på saker i förväg.Att lyckas som hyresvärd förutsätter kunskap och sakkännedom, likadant som i vilken placeringsverksamhet som helst. Förrän man skaffar sig en placeringsbostad och inleder sin bana som hyresvärd, lönar det sig att förkovra sin sakkännedom och att ta reda på saker i förväg.

Fördelar med att placera i bostäder

En av de bästa sidorna med placering i bostäder är att placeringsformen inte är lika konjunkturkänslig som många andra placeringsformer. Å andra sidan tenderar fastigheter och aktiebostäder på lång sikt att behålla sitt värde väl.Avkastningen i bostadsplacerande består av två delar, hyresavkastning samt den förväntade värdeökningen på bostaden.Nyttan i att placera i bostäder framhävs under tidsperioder med låg räntenivå, d.v.s. då ränteprocenten på lån är låg i förhållande till hyresavkastningen. Genom att utnyttja hävstångseffekten, t.ex. via bolagslåneandelen, kan man höja avkastningen på den egna insatsen märkbart. ( (Bekanta dig med exempelberäkningar)Genom att placera i bostäder är du med och garanterar utbudet på hyresbostäder i framtiden.

Då du planerar att köpa en bostad i placeringssyfte, är nyproduktion ett vettigt alternativ.

Om du köper din bostad från nyproduktion, kan du själv påverka inredningen i bostaden. Bostaden kräver ingen renovering, och inga dyra stam-, eller fasadrenoveringar kommer att belasta bostaden under en lång tid framöver. Bostadens ljudisolering, fuktbeständighet, kvalitèn på ventilationen samt el-, och teletekniken motsvarar nutidens krav.Bostadsplacerande passar även en vanlig löntagare. Att köpa en bostad i en nyproduktion kräver mindre eget kapital eller lån, i och med att en del av priset (t.o.m. 70 %) på bostaden finansieras med bolagslån. Räntorna samt amorteringarna på bolagslånet (finansieringsvederlag) kan du betala med hyresinkomsterna från bostaden.Eftersom det i nya bostadsbolag finns tillräckligt med avskrivningsreserver, kan bolaget intäktföra hela finansieringsverderlaget i bolagets bokföring. ( I stället för att fondera ) Som en följd av detta är finansieringsvederlagen, på samma sätt som andra kostnader för inkomstens förvärvande i enlighet med inkomstskattelagen ( 1535/1992), i sin helhet avdragsgilla för en aktieägare som hyr ut sin bostad.

Pellervos Ekonomiska forskningsinstitut publicerade i juli en undersökning beträffande förväntade avkastningar från bostadsplaceringar 2016-2020 regionvis  Du kan bekanta dig med resultatet från undersökningen här !

Bekanta dig med utbudet på våra bostäder här eller kontakta vår bostadsförsäljare Tarja Huldèn för mera information!